1. خانه
  2. استعمارزدگان
  3. آزادی فکر مردم از ترس مقابله با آمریکا

آزادی فکر مردم از ترس مقابله با آمریکا

تایمز لندن در توصیف حضرت امام (ره) مینویسد:
«امام خمینی مردی بود که توده ها را با کلام خود مسحور کرد، وی به زبان مردم عادی سخن می‌گفت و به طرفدارای فقیر و محروم خود اعتماد به نفس میبخشید، این احساس آنها را قادر ساخت تا هر کسی را که سر راهشان بایستد از بین ببرند وی به مردم نشان داد که حتی میتوان در برابر قدرتهایی مثل آمریکا ایستاد و نهراسید.

آزادی فکر مردم از ترس مقابله با آمریکا
  1. خانه
  2. استعمارزدگان
  3. آزادی فکر مردم از ترس مقابله با آمریکا
آزادی فکر مردم از ترس مقابله با آمریکا

آزادی فکر مردم از ترس مقابله با آمریکا

تایمز لندن در توصیف حضرت امام (ره) مینویسد:
«امام خمینی مردی بود که توده ها را با کلام خود مسحور کرد، وی به زبان مردم عادی سخن می‌گفت و به طرفدارای فقیر و محروم خود اعتماد به نفس میبخشید، این احساس آنها را قادر ساخت تا هر کسی را که سر راهشان بایستد از بین ببرند وی به مردم نشان داد که حتی میتوان در برابر قدرتهایی مثل آمریکا ایستاد و نهراسید.

تصویر
فهرست