1. خانه
  2. تاریخچه جنایات
  3. فاجعه خونبار غصب فلسطین

فاجعه خونبار غصب فلسطین

“عجبا که هر روز از فاجعه خونبار غصب فلسطین می گذرد، سکوت و سازش سران کشورهای اسلام و طرح مماشات با اسرائیل غاصب بیشتر”

فاجعه خونبار غصب فلسطین
  1. خانه
  2. تاریخچه جنایات
  3. فاجعه خونبار غصب فلسطین
فاجعه خونبار غصب فلسطین

فاجعه خونبار غصب فلسطین

“عجبا که هر روز از فاجعه خونبار غصب فلسطین می گذرد، سکوت و سازش سران کشورهای اسلام و طرح مماشات با اسرائیل غاصب بیشتر”

تصویر
فهرست