1. خانه
  2. سلطه گران
  3. رتبه نا امید کننده برای اسرائیل

رتبه نا امید کننده برای اسرائیل

آمون دیک از اعضای سازمان بین المللی شفافیت در اسرائیل می گوید: رتبه یاس آور اسرائیل و نمره آن باید زنگ های خطر را بین سیاست مداران و تصمیم گیران به صدا در آورد. اسرائیل امروز در دنیا و نیز در نزد سازمان های مهم بین المللی کثیف تر از گذشته به نظر می رسد که در آینده باعث دشواری های اقتصادی برای ما خواهد شد. ارتقاء شفافیت کلید تصحیح این وضعیت و ارتقاء رتبه در این فهرست است.

رتبه نا امید کننده برای اسرائیل
  1. خانه
  2. سلطه گران
  3. رتبه نا امید کننده برای اسرائیل
رتبه نا امید کننده برای اسرائیل

رتبه نا امید کننده برای اسرائیل

آمون دیک از اعضای سازمان بین المللی شفافیت در اسرائیل می گوید: رتبه یاس آور اسرائیل و نمره آن باید زنگ های خطر را بین سیاست مداران و تصمیم گیران به صدا در آورد. اسرائیل امروز در دنیا و نیز در نزد سازمان های مهم بین المللی کثیف تر از گذشته به نظر می رسد که در آینده باعث دشواری های اقتصادی برای ما خواهد شد. ارتقاء شفافیت کلید تصحیح این وضعیت و ارتقاء رتبه در این فهرست است.

تصویر
فهرست