1. خانه
  2. سلطه گران
  3. فساد، عامل درونی فروپاشی اسرائیل فرهنگ عمومی اسرائیل با فساد گره خورده است!

فساد، عامل درونی فروپاشی اسرائیل فرهنگ عمومی اسرائیل با فساد گره خورده است!

یوری آونری روزنامه نگار اسرائیلی: آنچه که اسرائیل را تهدید می کند عامل بیرونی نیست. بلکه عوامل درونی از جمله فساد و فروپاشی اخلاقی جامعه اسرائیل است که در کنار شکاف طبقاتی عمیق(آونری رژیم صهیونیستی را پس از آمریکا در رتبه دوم شکاف طبقاتی جهان می داند.) تهدیدات اصلی برای موجودیت این رژیم می باشد آونری می گوید: ما به هیچ وجه در قبال دیگران احساس مسئولیت و حس محبت نداریم. اخلاق به مقوله ای مزخرف و آزاردهنده تبدیل شده است. فساد در تمامی حوزه ها نفوذ کرده و به فرهنگ عمومی اسرائیل تبدیل شده است. ما در وضعیتی هستیم که هرگز در زمان تاسیس تصور آن را نداشتیم.

فساد، عامل درونی فروپاشی اسرائیل فرهنگ عمومی اسرائیل با فساد گره خورده است!
  1. خانه
  2. سلطه گران
  3. فساد، عامل درونی فروپاشی اسرائیل فرهنگ عمومی اسرائیل با فساد گره خورده است!
فساد، عامل درونی فروپاشی اسرائیل فرهنگ عمومی اسرائیل با فساد گره خورده است!

فساد، عامل درونی فروپاشی اسرائیل فرهنگ عمومی اسرائیل با فساد گره خورده است!

یوری آونری روزنامه نگار اسرائیلی: آنچه که اسرائیل را تهدید می کند عامل بیرونی نیست. بلکه عوامل درونی از جمله فساد و فروپاشی اخلاقی جامعه اسرائیل است که در کنار شکاف طبقاتی عمیق(آونری رژیم صهیونیستی را پس از آمریکا در رتبه دوم شکاف طبقاتی جهان می داند.) تهدیدات اصلی برای موجودیت این رژیم می باشد آونری می گوید: ما به هیچ وجه در قبال دیگران احساس مسئولیت و حس محبت نداریم. اخلاق به مقوله ای مزخرف و آزاردهنده تبدیل شده است. فساد در تمامی حوزه ها نفوذ کرده و به فرهنگ عمومی اسرائیل تبدیل شده است. ما در وضعیتی هستیم که هرگز در زمان تاسیس تصور آن را نداشتیم.

تصویر
فهرست