1. خانه
  2. سلطه گران
  3. اشغالگر

اشغالگر

میک والاس نماینده ایرلندی اتحادیه اروپا: اسرائیل به طور غیر قانونی فلسطین و بلندیهای جولان را به اشغال در آورده و به طور کلی قوانین بین المللی را نادیده گرفته و هر زمان که دوست دارد به بمباران سوریه میپردازد بدون شک اسرائیل یک نظام آپارتاید است.

اشغالگر
  1. خانه
  2. سلطه گران
  3. اشغالگر
اشغالگر

اشغالگر

میک والاس نماینده ایرلندی اتحادیه اروپا: اسرائیل به طور غیر قانونی فلسطین و بلندیهای جولان را به اشغال در آورده و به طور کلی قوانین بین المللی را نادیده گرفته و هر زمان که دوست دارد به بمباران سوریه میپردازد بدون شک اسرائیل یک نظام آپارتاید است.

تصویر
فهرست