1. خانه
  2. سلطه گران
  3. حقوق نابرابر

حقوق نابرابر

اسرائیل سیستمی را در کل قلمرو خود ایجاد کرده است که شهروندان یهودی در آن از حقوق کامل برخوردار هستند. در همین حال این رژیم، فلسطینیان را به چهار طبقه با سطوح مختلف حقوقی تقسیم کرده که همه آنها همیشه از حقوقی کمتر از یهودیان برخوردارند.

حقوق نابرابر
  1. خانه
  2. سلطه گران
  3. حقوق نابرابر
حقوق نابرابر

حقوق نابرابر

اسرائیل سیستمی را در کل قلمرو خود ایجاد کرده است که شهروندان یهودی در آن از حقوق کامل برخوردار هستند. در همین حال این رژیم، فلسطینیان را به چهار طبقه با سطوح مختلف حقوقی تقسیم کرده که همه آنها همیشه از حقوقی کمتر از یهودیان برخوردارند.

تصویر
فهرست