1. خانه
  2. سلطه گران
  3. حکومت آپارتاید

حکومت آپارتاید

هاگای العاد، مدیر اجرایی بتسیلم گفت: اسرائیل یک رژیم دموکراتیک نیست که موقتٱ دست به اشغالگری زده باشد بلکه رژیمی است که حدفاصل بین رود اردن تا دریای مدیترانه را تصرف کرده و ما باید به تصویر کامل نگاه کنیم و ببینیم که این رژیم، یک حکومت آپارتایدی است.

حکومت آپارتاید
  1. خانه
  2. سلطه گران
  3. حکومت آپارتاید
حکومت آپارتاید

حکومت آپارتاید

هاگای العاد، مدیر اجرایی بتسیلم گفت: اسرائیل یک رژیم دموکراتیک نیست که موقتٱ دست به اشغالگری زده باشد بلکه رژیمی است که حدفاصل بین رود اردن تا دریای مدیترانه را تصرف کرده و ما باید به تصویر کامل نگاه کنیم و ببینیم که این رژیم، یک حکومت آپارتایدی است.

تصویر
فهرست