1. خانه
  2. سلطه گران
  3. رژیم آپارتاید

رژیم آپارتاید

ریما خلف، معاون دبیر کل سازمان ملل و رئیس کمیسیون اقتصادی و اجتماعی این سازمان برای غرب آسیا گفت: کمیسیون اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد برای غرب آسیا با انتشار گزارشی، اسرائیل را به تحمیل«رژیم آپارتاید» بر فلسطینیان متهم کرد.

رژیم آپارتاید
  1. خانه
  2. سلطه گران
  3. رژیم آپارتاید
رژیم آپارتاید

رژیم آپارتاید

ریما خلف، معاون دبیر کل سازمان ملل و رئیس کمیسیون اقتصادی و اجتماعی این سازمان برای غرب آسیا گفت: کمیسیون اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد برای غرب آسیا با انتشار گزارشی، اسرائیل را به تحمیل«رژیم آپارتاید» بر فلسطینیان متهم کرد.

تصویر
فهرست