1. خانه
  2. سلطه گران
  3. رژیم نژادپرستانه

رژیم نژادپرستانه

اسرائیل نظام آپارتاید را علیه تمام مردم فلسطین وضع کرده است. ادله موجود و واقعیت ها نشان می دهد که اسرائیل از طریق سیاست ها و اقداماتش در ارتکاب جنایت نژادپرستانه مقصر است. قانون نژادپرستانه اسرائیل، غیر یهودی ها را از استفاده از اراضی و یا گسترش و تملک آن محروم می کند و از سوی دیگر به خود یهودی ها این حق را می دهد که به فلسطین وارد شوند.

رژیم نژادپرستانه
  1. خانه
  2. سلطه گران
  3. رژیم نژادپرستانه
رژیم نژادپرستانه

رژیم نژادپرستانه

اسرائیل نظام آپارتاید را علیه تمام مردم فلسطین وضع کرده است. ادله موجود و واقعیت ها نشان می دهد که اسرائیل از طریق سیاست ها و اقداماتش در ارتکاب جنایت نژادپرستانه مقصر است. قانون نژادپرستانه اسرائیل، غیر یهودی ها را از استفاده از اراضی و یا گسترش و تملک آن محروم می کند و از سوی دیگر به خود یهودی ها این حق را می دهد که به فلسطین وارد شوند.

تصویر
فهرست