1. خانه
  2. سلطه گران
  3. سیاست آپارتاید

سیاست آپارتاید

سیاست آپارتاید اسرائیل از طریق تعریف قانونی اسرائیل به عنوان کشوری یهودی دائمی خواهد شد و بر این اساس غیر یهودیان را به عنوان شهروندان درجه دوم و بیگانه از سرزمین اصلی خودشان در نظر میگیرند.

سیاست آپارتاید
  1. خانه
  2. سلطه گران
  3. سیاست آپارتاید
سیاست آپارتاید

سیاست آپارتاید

سیاست آپارتاید اسرائیل از طریق تعریف قانونی اسرائیل به عنوان کشوری یهودی دائمی خواهد شد و بر این اساس غیر یهودیان را به عنوان شهروندان درجه دوم و بیگانه از سرزمین اصلی خودشان در نظر میگیرند.

تصویر
فهرست