1. خانه
  2. سلطه گران
  3. معامله قرن

معامله قرن

طرح موسوم به «معامله قرن» را تضعیف کننده تلاشها برای رسیدن به صلح توصیف کرد و اجرای آن را باعث کاملتر شدن آپارتاید اسرائیل دانست بر اساس معامله قرن ترامپ، فلسطینیها اختیار بخش زیادی از سرزمینهای خود را در دست نخواهند داشت و برای اجرای کارکردهای اولیه حکومتی، تحت تسلط اسرائیل خواهند بود این طرح به طور موذیانه ای تلاش برای مشروعیت بخشیدن به اقدامات اسرائیل در غصب سرزمینهای بیشتر فلسطینی است. کاری که به طور مداوم جریان دارد.

معامله قرن
  1. خانه
  2. سلطه گران
  3. معامله قرن
معامله قرن

معامله قرن

طرح موسوم به «معامله قرن» را تضعیف کننده تلاشها برای رسیدن به صلح توصیف کرد و اجرای آن را باعث کاملتر شدن آپارتاید اسرائیل دانست بر اساس معامله قرن ترامپ، فلسطینیها اختیار بخش زیادی از سرزمینهای خود را در دست نخواهند داشت و برای اجرای کارکردهای اولیه حکومتی، تحت تسلط اسرائیل خواهند بود این طرح به طور موذیانه ای تلاش برای مشروعیت بخشیدن به اقدامات اسرائیل در غصب سرزمینهای بیشتر فلسطینی است. کاری که به طور مداوم جریان دارد.

تصویر
فهرست