1. خانه
  2. سلطه گران
  3. نظام تبعیض

نظام تبعیض

به گزارش ایکنا به نقل از الجزیره؛ زوولیولایل ماندلا که نماینده پارلمان است در حاشیه جشنواره «فلسطین اکسپو» در لندن، برای همبستگی میان آفریقای جنوبی و فلسطین سیاستهای تبعیض آمیز اسرائیل را محکوم کرد. وی با بیان اینکه مردم در آفریقای جنوبی نیز با نظام آپارتاید مواجه بودند، افزود: آنچه تاکنون از اسرائیل دیده ایم، نظام آپارتاید و تبعیض بوده است.

نظام تبعیض
  1. خانه
  2. سلطه گران
  3. نظام تبعیض
نظام تبعیض

نظام تبعیض

به گزارش ایکنا به نقل از الجزیره؛ زوولیولایل ماندلا که نماینده پارلمان است در حاشیه جشنواره «فلسطین اکسپو» در لندن، برای همبستگی میان آفریقای جنوبی و فلسطین سیاستهای تبعیض آمیز اسرائیل را محکوم کرد. وی با بیان اینکه مردم در آفریقای جنوبی نیز با نظام آپارتاید مواجه بودند، افزود: آنچه تاکنون از اسرائیل دیده ایم، نظام آپارتاید و تبعیض بوده است.

تصویر
فهرست