1. خانه
  2. سلطه گران
  3. گزارش ناخوشایند

گزارش ناخوشایند

سازمان”بتسیلم” که یک سازمان غیر دولتی برجسته حقوق بشر اسرائیلی است در گزارشی با عنوان “رژیم یهودیان از رود اردن تا دریای مدیترانه، این آپارتاید است” منتشر کرد. این گزارش هر چند از نظر اسرائیل خوشایند نبود، اما پیشتر سازمان ملل متحد هم در سال ۲۰۱۷ یک گزارش مفصل تر ارائه داده بود و در آن ارزیابی مشابهی درباره اینکه چگونه نطفه اسرائیل بر اساس آپارتاید بنا نهاده شده و آن را با دموکراسی یهودی سرپوش می گذارد، انجام داده بود.

گزارش ناخوشایند
  1. خانه
  2. سلطه گران
  3. گزارش ناخوشایند
گزارش ناخوشایند

گزارش ناخوشایند

سازمان”بتسیلم” که یک سازمان غیر دولتی برجسته حقوق بشر اسرائیلی است در گزارشی با عنوان “رژیم یهودیان از رود اردن تا دریای مدیترانه، این آپارتاید است” منتشر کرد. این گزارش هر چند از نظر اسرائیل خوشایند نبود، اما پیشتر سازمان ملل متحد هم در سال ۲۰۱۷ یک گزارش مفصل تر ارائه داده بود و در آن ارزیابی مشابهی درباره اینکه چگونه نطفه اسرائیل بر اساس آپارتاید بنا نهاده شده و آن را با دموکراسی یهودی سرپوش می گذارد، انجام داده بود.

تصویر
فهرست