1. خانه
  2. روز جهانی قدس
  3. به رسمیت نمی شناسیم

به رسمیت نمی شناسیم

سیر نمایشگاهی اندیشه های بیدار

به رسمیت نمی شناسیم
الهنان بک خاخام یهودی: صهیونبست ها از فرمان خداوند سرپیچی کرده و سرنوشت آن ها شوم و محکوم به شکست است. حتی اگر فلسطینیان با صهیونیست ها صلح کنند، ما هرگز اسرائیل را به رسمیت نمی شناسیم و صد در صد اطمینان داریم که آن ها نابود خواهند شد.

  1. خانه
  2. روز جهانی قدس
  3. به رسمیت نمی شناسیم

به رسمیت نمی شناسیم

سیر نمایشگاهی اندیشه های بیدار

به رسمیت نمی شناسیم
الهنان بک خاخام یهودی: صهیونبست ها از فرمان خداوند سرپیچی کرده و سرنوشت آن ها شوم و محکوم به شکست است. حتی اگر فلسطینیان با صهیونیست ها صلح کنند، ما هرگز اسرائیل را به رسمیت نمی شناسیم و صد در صد اطمینان داریم که آن ها نابود خواهند شد.

تصویر
فهرست