1. خانه
  2. روز جهانی قدس
  3. إسرائیل، رژیم آپارتاید

إسرائیل، رژیم آپارتاید

سیر نمایشگاهی اندیشه های بیدار

إسرائیل، رژیم آپارتاید
آدام برومبرگ، استاد عکاسی دانشگاه هنرهای زیبا هامبورگ دولت إسرائیل را به عنوان یک رژیم آپارتاید معرفی کرد. او علاوه بر رژیم صهیونیستی، خواستار تحریم سازمان ها و انجمن های فرهنگی شد که با این رژیم همکاری می کنند.

  1. خانه
  2. روز جهانی قدس
  3. إسرائیل، رژیم آپارتاید

إسرائیل، رژیم آپارتاید

سیر نمایشگاهی اندیشه های بیدار

إسرائیل، رژیم آپارتاید
آدام برومبرگ، استاد عکاسی دانشگاه هنرهای زیبا هامبورگ دولت إسرائیل را به عنوان یک رژیم آپارتاید معرفی کرد. او علاوه بر رژیم صهیونیستی، خواستار تحریم سازمان ها و انجمن های فرهنگی شد که با این رژیم همکاری می کنند.

تصویر
فهرست