1. خانه
  2. روز جهانی قدس
  3. إسرائیل عنصر ضد دموکراتیک

إسرائیل عنصر ضد دموکراتیک

سیر نمایشگاهی اندیشه های بیدار

إسرائیل عنصر ضد دموکراتیک
روانی شکسپیر، تحلیلگر مسائل سیاسی در انگلیس گفت که ریاکاری و حمایت مستمر غرب از خشونت إسرائیل در فلسطین هیچ حد و مرزی ندارد. إسرائیل یک عنصر ضد دموکراتیک است که حق رای فلسطین را سلب کرده است.

  1. خانه
  2. روز جهانی قدس
  3. إسرائیل عنصر ضد دموکراتیک

إسرائیل عنصر ضد دموکراتیک

سیر نمایشگاهی اندیشه های بیدار

إسرائیل عنصر ضد دموکراتیک
روانی شکسپیر، تحلیلگر مسائل سیاسی در انگلیس گفت که ریاکاری و حمایت مستمر غرب از خشونت إسرائیل در فلسطین هیچ حد و مرزی ندارد. إسرائیل یک عنصر ضد دموکراتیک است که حق رای فلسطین را سلب کرده است.

تصویر
فهرست