1. خانه
  2. روز جهانی قدس
  3. اسرائیل، دشمن صلح

اسرائیل، دشمن صلح

سیر نمایشگاهی اندیشه های بیدار

اسرائیل، دشمن صلح
دیوید میلر استاد جامعه شناسی دانشگاه میشیگان در یکی از سخنرانی های خود، جنبش صهیونیست را به عنوان یکی از پنج منبع اسلام هراسی توصیف کرد و رژیم صهیونیستی را به عنوان دشمن صلح دانست.

  1. خانه
  2. روز جهانی قدس
  3. اسرائیل، دشمن صلح

اسرائیل، دشمن صلح

سیر نمایشگاهی اندیشه های بیدار

اسرائیل، دشمن صلح
دیوید میلر استاد جامعه شناسی دانشگاه میشیگان در یکی از سخنرانی های خود، جنبش صهیونیست را به عنوان یکی از پنج منبع اسلام هراسی توصیف کرد و رژیم صهیونیستی را به عنوان دشمن صلح دانست.

تصویر
فهرست