1. خانه
  2. روز جهانی قدس
  3. بی عدالتی نفرت انگیز

بی عدالتی نفرت انگیز

سیر نمایشگاهی اندیشه های بیدار

بی عدالتی نفرت انگیز
مایکل شپیون نویسنده سرشناس یهودی آمریکائی ضمن ابراز همدردی با مصائب مردم فلسطین، اشغالگری إسرائیل را نفرت انگیزترین بی عدالتی در جهان خواند.

  1. خانه
  2. روز جهانی قدس
  3. بی عدالتی نفرت انگیز

بی عدالتی نفرت انگیز

سیر نمایشگاهی اندیشه های بیدار

بی عدالتی نفرت انگیز
مایکل شپیون نویسنده سرشناس یهودی آمریکائی ضمن ابراز همدردی با مصائب مردم فلسطین، اشغالگری إسرائیل را نفرت انگیزترین بی عدالتی در جهان خواند.

تصویر
فهرست