1. خانه
  2. روز جهانی قدس
  3. مسئول کشتار

مسئول کشتار

سیر نمایشگاهی اندیشه های بیدار

مسئول کشتار
پیتر سلزاک محقق یهودی و استاد دانشگاه نیوساوت ولز استرالیا: إسرائیل با نام یهودیان، فلسطین را اشغال کرده و جنایات ضد فلسطینیان را مرتکب شده است. جوامع یهودی باید برخیزند و تجاوزات و حملات سرکوبگرانه إسرائیل در کشتار فلسطینیان بیگناه را محکوم کنند و مانع آن شوند.

  1. خانه
  2. روز جهانی قدس
  3. مسئول کشتار

مسئول کشتار

سیر نمایشگاهی اندیشه های بیدار

مسئول کشتار
پیتر سلزاک محقق یهودی و استاد دانشگاه نیوساوت ولز استرالیا: إسرائیل با نام یهودیان، فلسطین را اشغال کرده و جنایات ضد فلسطینیان را مرتکب شده است. جوامع یهودی باید برخیزند و تجاوزات و حملات سرکوبگرانه إسرائیل در کشتار فلسطینیان بیگناه را محکوم کنند و مانع آن شوند.

تصویر
فهرست