1. خانه
  2. روز جهانی قدس
  3. مشروعیت دروغ

مشروعیت دروغ

سیر نمایشگاهی اندیشه های بیدار

مشروعیت دروغ
پروفسور نورمن فینکلشتاین استاد علوم سیاسی دانشگاه های آمریکایی معتقد است دولت إسرائیل از هولوکاست سوء استفاده می کند و می خواهد با جلب حمایت مردم، کشتار فلسطینی های بی گناه را مشروعیت بخشد.

  1. خانه
  2. روز جهانی قدس
  3. مشروعیت دروغ

مشروعیت دروغ

سیر نمایشگاهی اندیشه های بیدار

مشروعیت دروغ
پروفسور نورمن فینکلشتاین استاد علوم سیاسی دانشگاه های آمریکایی معتقد است دولت إسرائیل از هولوکاست سوء استفاده می کند و می خواهد با جلب حمایت مردم، کشتار فلسطینی های بی گناه را مشروعیت بخشد.

تصویر
فهرست