1. خانه
  2. روز جهانی قدس
  3. نمایش حمایت

نمایش حمایت

سیر نمایشگاهی اندیشه های بیدار

نمایش حمایت
هایم برشیث استاد دانشگاه سواز: راهپیمایی سالانه روز قدس از آن جهت مهم است که یهودیان، مسیحیان و مسلمانان گردهم آمده تا حمایت خود را از مردم فلسطین که تحت اشغال رژیم استعمارگر و آپارتاید إسرائیل هستند، به نمایش بگذارند.

  1. خانه
  2. روز جهانی قدس
  3. نمایش حمایت

نمایش حمایت

سیر نمایشگاهی اندیشه های بیدار

نمایش حمایت
هایم برشیث استاد دانشگاه سواز: راهپیمایی سالانه روز قدس از آن جهت مهم است که یهودیان، مسیحیان و مسلمانان گردهم آمده تا حمایت خود را از مردم فلسطین که تحت اشغال رژیم استعمارگر و آپارتاید إسرائیل هستند، به نمایش بگذارند.

تصویر
فهرست