1. خانه
  2. روز جهانی قدس
  3. پاکسازی نژادی

پاکسازی نژادی

سیر نمایشگاهی اندیشه های بیدار

پاکسازی نژادی
مایکل مور فیلمساز آمریکایی و برنده اسکار:
ما آمریکایی ها بانکی هستیم که سرمایه کشتار و آپارتاید را در جایی که سرزمین مقدس می خوانیم تامین می کنیم. ما شاهد یک دهه پاکسازی نژادی فلسطینیان از وطنشان توسط اسرائیل و رژیم نتانیاهو هستیم.

  1. خانه
  2. روز جهانی قدس
  3. پاکسازی نژادی

پاکسازی نژادی

سیر نمایشگاهی اندیشه های بیدار

پاکسازی نژادی
مایکل مور فیلمساز آمریکایی و برنده اسکار:
ما آمریکایی ها بانکی هستیم که سرمایه کشتار و آپارتاید را در جایی که سرزمین مقدس می خوانیم تامین می کنیم. ما شاهد یک دهه پاکسازی نژادی فلسطینیان از وطنشان توسط اسرائیل و رژیم نتانیاهو هستیم.

تصویر
فهرست