1. خانه
  2. فلسطین
  3. بدبینی به دموکراسی

بدبینی به دموکراسی

سیر نمایشگاهی افول رژیم صهیونیستی

بدبینی به دموکراسی
نظرسنجی ها نشان می دهد جامعه رژیم صهیونیستی نگرش مثبتی به ساختار دموکراتیک این رژیم ندارد. د اکتبر ۲۰۲۲، تنها ۳۶ درصد به دموکراسی در رژیم صهیونیستی امیدوار بوده اند‌.

  1. خانه
  2. فلسطین
  3. بدبینی به دموکراسی

بدبینی به دموکراسی

سیر نمایشگاهی افول رژیم صهیونیستی

بدبینی به دموکراسی
نظرسنجی ها نشان می دهد جامعه رژیم صهیونیستی نگرش مثبتی به ساختار دموکراتیک این رژیم ندارد. د اکتبر ۲۰۲۲، تنها ۳۶ درصد به دموکراسی در رژیم صهیونیستی امیدوار بوده اند‌.

تصویر
فهرست