1. خانه
  2. فلسطین
  3. بی ثباتی سیاسی

بی ثباتی سیاسی

سیر نمایشگاهی افول رژیم صهیونیستی

بی ثباتی سیاسی
در نظام های پارلمانی، میانگین عمر دولت ها بسیار با اهمیت و نشانه استحکام ساختار سیاسی است – در سال های اخیر رژیم صهیونیستی بدترین آمار در میان دولت های دارای نظام پارلمانی دارد.

  1. خانه
  2. فلسطین
  3. بی ثباتی سیاسی

بی ثباتی سیاسی

سیر نمایشگاهی افول رژیم صهیونیستی

بی ثباتی سیاسی
در نظام های پارلمانی، میانگین عمر دولت ها بسیار با اهمیت و نشانه استحکام ساختار سیاسی است – در سال های اخیر رژیم صهیونیستی بدترین آمار در میان دولت های دارای نظام پارلمانی دارد.

تصویر
فهرست