1. خانه
  2. فلسطین
  3. تجاوز جنسی

تجاوز جنسی

سیر نمایشگاهی افول رژیم صهیونیستی

تجاوز جنسی
بررسی های وزارت امنیت داخلی رژیم صهیونیستی نشان می دهد که از هر سه زن صهیونیست یک زن در طول زندگی خود مورد تجاوز جنسی قرار می گیرد. یعنی ۸۴۰۰۰ زن در هر سال!

  1. خانه
  2. فلسطین
  3. تجاوز جنسی

تجاوز جنسی

سیر نمایشگاهی افول رژیم صهیونیستی

تجاوز جنسی
بررسی های وزارت امنیت داخلی رژیم صهیونیستی نشان می دهد که از هر سه زن صهیونیست یک زن در طول زندگی خود مورد تجاوز جنسی قرار می گیرد. یعنی ۸۴۰۰۰ زن در هر سال!

تصویر
فهرست