1. خانه
  2. فلسطین
  3. خیزش جوانان فلسطینی ۱۹۴۸

خیزش جوانان فلسطینی ۱۹۴۸

سیر نمایشگاهی فروپاشی از درون

خیزش جوانان فلسطینی ۱۹۴۸
تعرض و تلاش رژیم صهیونیستی برای حذف هویت عرب اسلامی جوانان فلسطینی ساکن در سرزمین های اشغالی ۱۹۴۸، نه تنها نتیجه مثبتی برای این رژیم به دنبال نداشت، بلکه موجب خیزش این جوانان شده و رژیم صهیونیستی را با چالشی جدید روبرو کرده است.

  1. خانه
  2. فلسطین
  3. خیزش جوانان فلسطینی ۱۹۴۸

خیزش جوانان فلسطینی ۱۹۴۸

سیر نمایشگاهی فروپاشی از درون

خیزش جوانان فلسطینی ۱۹۴۸
تعرض و تلاش رژیم صهیونیستی برای حذف هویت عرب اسلامی جوانان فلسطینی ساکن در سرزمین های اشغالی ۱۹۴۸، نه تنها نتیجه مثبتی برای این رژیم به دنبال نداشت، بلکه موجب خیزش این جوانان شده و رژیم صهیونیستی را با چالشی جدید روبرو کرده است.

تصویر
فهرست