1. خانه
  2. فلسطین
  3. زبان عربی

زبان عربی

سیر نمایشگاهی فروپاشی از درون

زبان عربی
عربی زبان ۲۵ درصد ساکنین رژیم صهیونیستی است. تا سال ۲۰۱۸، عربی هم مانند عیری، یک زبان رسمی در سرزمین های اشغالی شناخته می شد اما در همان سال و به دنبال تصویب قانون دولت- ملت یهود در کنست، زبان عربی موقعیت خود به عنوان یک زبان رسمی را از دست داد.

  1. خانه
  2. فلسطین
  3. زبان عربی

زبان عربی

سیر نمایشگاهی فروپاشی از درون

زبان عربی
عربی زبان ۲۵ درصد ساکنین رژیم صهیونیستی است. تا سال ۲۰۱۸، عربی هم مانند عیری، یک زبان رسمی در سرزمین های اشغالی شناخته می شد اما در همان سال و به دنبال تصویب قانون دولت- ملت یهود در کنست، زبان عربی موقعیت خود به عنوان یک زبان رسمی را از دست داد.

تصویر
فهرست