1. خانه
  2. فلسطین
  3. فقر

فقر

سیر نمایشگاهی افول رژیم صهیونیستی

فقر
بر اساس آمار منتشر شده در سال ۲۰۲۱، ۳۱ درصد کودکان ساکن سرزمین های اشغالی زیر خط فقر زندگی می کنند. ۲۲ درصد خانواده ها هم زیر خط فقر هستند. این آمار برای خانواده های حریدی( مذهبی ها) اسف بار تر است. به گونه ای که نیمی از خانواده های یهودی مذهبی زیر خط فقر زندگی می کنند.

  1. خانه
  2. فلسطین
  3. فقر

فقر

سیر نمایشگاهی افول رژیم صهیونیستی

فقر
بر اساس آمار منتشر شده در سال ۲۰۲۱، ۳۱ درصد کودکان ساکن سرزمین های اشغالی زیر خط فقر زندگی می کنند. ۲۲ درصد خانواده ها هم زیر خط فقر هستند. این آمار برای خانواده های حریدی( مذهبی ها) اسف بار تر است. به گونه ای که نیمی از خانواده های یهودی مذهبی زیر خط فقر زندگی می کنند.

تصویر
فهرست