1. خانه
  2. فلسطین
  3. باج گیری جنسی در فضای مجازی

باج گیری جنسی در فضای مجازی

سیر نمایشگاهی افول رژیم صهیونیستی

باج گیری جنسی در فضای مجازی
بر اساس نظر سنجی سال ۲۰۲۲ در خصوص تهدیدات فضای مجازی، نوجوانان صهیونیستی با ۳۹ درصد و والدین با ۴۳ درصد، خشونت جنسی یا باج گیری جنسی را تهدید نخست فضای مجازی در رژیم صهیونیستی دانسته اند‌.

  1. خانه
  2. فلسطین
  3. باج گیری جنسی در فضای مجازی

باج گیری جنسی در فضای مجازی

سیر نمایشگاهی افول رژیم صهیونیستی

باج گیری جنسی در فضای مجازی
بر اساس نظر سنجی سال ۲۰۲۲ در خصوص تهدیدات فضای مجازی، نوجوانان صهیونیستی با ۳۹ درصد و والدین با ۴۳ درصد، خشونت جنسی یا باج گیری جنسی را تهدید نخست فضای مجازی در رژیم صهیونیستی دانسته اند‌.

تصویر
فهرست