1. خانه
  2. فلسطین
  3. نگرانی از امنیت سایبری

نگرانی از امنیت سایبری

سیر نمایشگاهی افول رژیم صهیونیستی

نگرانی از امنیت سایبری
سال ۲۰۲۲ سال هک شدن بسیاری از سایت های اجتماعی، مسافرتی و حتی نهادهای اطلاعاتی و برخی بانک های رژیم صهیونیستی بود. نبرد سایبری در دو سال اخیر مشخصا به یک نگرانی برای ۸۸ درصد صهیونیست ها تبدیل شده است.

  1. خانه
  2. فلسطین
  3. نگرانی از امنیت سایبری

نگرانی از امنیت سایبری

سیر نمایشگاهی افول رژیم صهیونیستی

نگرانی از امنیت سایبری
سال ۲۰۲۲ سال هک شدن بسیاری از سایت های اجتماعی، مسافرتی و حتی نهادهای اطلاعاتی و برخی بانک های رژیم صهیونیستی بود. نبرد سایبری در دو سال اخیر مشخصا به یک نگرانی برای ۸۸ درصد صهیونیست ها تبدیل شده است.

تصویر
فهرست