1. خانه
  2. فلسطین
  3. کاهش مشروعیت در آمریکا

کاهش مشروعیت در آمریکا

سیر نمایشگاهی افول رژیم صهیونیستی

کاهش مشروعیت در آمریکا
حمایت از اسرائیل در آمریکا به عنوان حامی نخست این رژیم، سال به سال کاهش می یابد. نتایج نظرسنجی موسسه واشنگتن در سال ۲۰۲۲ نشان می دهد درصد بالایی از آمریکایی ها نسبت به رژیم صهیونیستی نگرش منفی دارند. همچنین ۵۹ درصد جوانان آمریکایی (۱۸ تا ۳۹ سال) نگرش مثبتی به رژیم صهیونیستی ندارند، چیزی که صهیونیست ها را نگران کرده است.

  1. خانه
  2. فلسطین
  3. کاهش مشروعیت در آمریکا

کاهش مشروعیت در آمریکا

سیر نمایشگاهی افول رژیم صهیونیستی

کاهش مشروعیت در آمریکا
حمایت از اسرائیل در آمریکا به عنوان حامی نخست این رژیم، سال به سال کاهش می یابد. نتایج نظرسنجی موسسه واشنگتن در سال ۲۰۲۲ نشان می دهد درصد بالایی از آمریکایی ها نسبت به رژیم صهیونیستی نگرش منفی دارند. همچنین ۵۹ درصد جوانان آمریکایی (۱۸ تا ۳۹ سال) نگرش مثبتی به رژیم صهیونیستی ندارند، چیزی که صهیونیست ها را نگران کرده است.

تصویر
فهرست