کاهش مشروعیت در آمریکا

فقر

فرار از ارتش کودک کش

عدم پذیرش در جهان عرب

سرقت سلاح از پادگان ها

تجاوز جنسی

بی ثباتی سیاسی

بدبینی به دموکراسی

باج گیری جنسی در فضای مجازی

نگرانی از امنیت سایبری

زبان عربی

خیزش جوانان فلسطینی ۱۹۴۸

فهرست